Podział nieruchomości zurbanizowanych

Właściciel nieruchomości może być zainteresowany zbyciem lub nabyciem nieruchomości w całości lub tylko w części. W przypadku dużych nieruchomości, właściciele bardzo często decydują się na jej podział na mniejsze części. Taka decyzja wynika bardzo często z chęci obniżenia kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości lub chęcią jej zbycia.

 

Na czym polega podział nieruchomości zurbanizowanych?

Podział nieruchomości jest dokonywany na wniosek właściciela działki lub ewentualnie współwłaściciela lub użytkownika wieczystego. Jego celem jest wydzielenie z określonej nieruchomości przynajmniej dwóch nowych działek. Podział geodezyjny nieruchomości musi zostać podjęty zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Podziału nieruchomości może dokonać uprawniony geodeta, pod warunkiem, że planowany podział jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Czym jest Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego?

Każda gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały, która przyjmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który jak mówi sama nazwa, informuje o przeznaczeniu terenów znajdujących się na terenie gminy. Dokument ten przygotowuje się zarówno dla dużych aglomeracji takich jak Gliwice lub Tarnowskie Góry czy mniejszych miejscowości takich jak Pyskowice. Dokument ten stanowi także podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych. W Miejscowym Planie zagospodarowania znajdziemy informacje na temat przeznaczenia danego obszaru na cele:

 • zabudowy mieszkaniowej,
 • inwestycji drogowych,
 • rolne,
 • leśne,
 • tereny rekreacyjne.

 

Decyzję o podziale nieruchomości może podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inna osoba, która ma określony interes w wykonaniu takiego działania.

 

Etapy podziału nieruchomości:

 1. Jeżeli planujemy dokonać podziału nieruchomości, należy zgłosić tę informację w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Osoba lub podmiot, na zlecenie którego ma zostać przeprowadzony podział nieruchomości powinien w skontaktować się z geodetą, który może wykonać wstępny projekt podziału. Geodeta przygotowuje projekt, który zawiera wyrysy podziału oraz dane ewidencyjne działek. Projekt jest przygotowywany na kopii mapy zasadniczej. Na mapie tej geodeta zaznacza schemat podziału działki, uwzględniając wszystkie istotne warunki, które obowiązują na danym obszarze.
 2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie podziału działki do właściwego organu (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:
  • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności, itp.),
  • wypis z katastru nieruchomości,
  • kopie mapy ewidencyjnej (wykonane na mapie zasadniczej),
  • aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowany przez geodetę wstępny projekt podziału nieruchomości. Projekt powinien zawierać takie elementy jak: położenie i granice nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, która podlega podziałowi oraz nieruchomości sąsiednich, linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych, itp.
 3. Uzyskanie opinii właściwego organu w zakresie przedłożonego, wstępnego projektu podziału nieruchomości. Opinia jest wystawiana w formie postanowienia.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, geodeta może przygotować projekt podziału nieruchomości. W tym celu geodeta przeprowadza niezbędne czynności terenowe, a więc ustala punkty załamania granic, stabilizuje nowe punkty graniczne, wytyczając granice działki podlegające podziałowi. Po uzyskaniu akceptacji zainteresowanych stron geodeta przygotowuje protokół z przyjęcia przebiegu granic. Na tej podstawie tworzony jest ostateczny projekt wraz z operatem technicznym.
 5. Ostateczna wersja projektu wraz z operatem geodezyjnym jest dostarczana do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, celem kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego. Np dla powiatu gliwickiego ośrodek taki znajduje się w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. 
 6. Po zatwierdzeniu projektu przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, projekt podziału jest przekazywany do odpowiedniego organu administracyjnego do zatwierdzenia. Na tej podstawie wójt, prezydent lub burmistrz zatwierdzają podział, wydając decyzję administracyjną. Po uprawomocnieniu się decyzji, możliwe jest dokonanie niezbędnych zmian we właściwym operacie ewidencji i budynków.

 

Ile czasu trwa podział nieruchomości?

Proces podziału nieruchomości zurbanizowanych może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czas ten uzależniony jest od wielu czynników, m.in.:

 • rodzaj nieruchomości, na której dokonywany jest podział,
 • cechy nieruchomości (wielkość nieruchomości, położenie),
 • stan prawny gruntu,
 • dostępność do źródłowej dokumentacji technicznej.

O nas

Specjalizujemy się w dostarczaniu usług geodezyjnych na terenie Gliwic, Tarnowskich Gór oraz sąsiednich miast. Doskonale znamy specyfikę regionu, dzięki czemu wszelkie prace możemy wykonać sprawnie i bardzo precyzyjnie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Wektor Olaf Hazelbusz

Skontaktuj się z doświadczonym biurem geodezyjnym na Śląsku. Wykonamy dla Ciebie pełny zakres usług związanych z geodezyjną obsługą inwestycji. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

tel.: +48 505-125-587

email: olaf.wektor

ul. Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry

Formularz kontaktowy